New year celebration in Balkh Mazar Sharif

New year celebration in Balkh Mazar Sharif